office@pro-conta.ro
UTILE
Noutăți
http://pro-conta.ro/wp-content/uploads/2013/11/tanar.jpg
Tinerii cu studii în finanţe câştigă peste 400 de euro la început de carieră
Specialiştii în finanţe care abia ies de pe băncile facultăţilor pot câştiga încă din primul an de activitate salarii mai mari cu aproape 100 de euro faţă de venitul mediu net pe economie al angajaţilor români, care este de aproximativ 350 de euro net lună. Salariile celor care lucrează de mai puţin de un an […]

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

[box type=”white”]

Beneficiari eligibiliimages comert

    Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici , care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

 •  sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat de cel putin 3 luni la data completării on-line a planului de investiţii;
 •  au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare.
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională suspendare temporară a activităţii sau dificultate;
[/box] [box type=”white”]

 

4. Tipurile ajutorului financiar

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

 Cheltuieli eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • mobilier, aparatură birotică si sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;
 • achiziţionarea de mijloace de transport marfă;

 

 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comercial;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 •  realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting);
 • promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.
[/box] [box type=”white”]

Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare

     Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

    Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu 10 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

    Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on-line planul de investiţii şi  se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform anexei nr. 3 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de investiţii începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului

[/box]